Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Měsíční plán činností

Měsíční plán činností


MŠ Kyselka-Pramínek, Motto: "Putujeme s pramínkem za radostí a poznáním"

Učit, znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou a ne násilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž ho jemně vezmu za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou.

J.A.Komenský " Obecná porada o nápravě věcí lidských"

Priority ŠvP MŠ Kyselka

 • Školka - vstup do světa
 • Hra - jedna z nejdůležitějších činností dítěte

Naší prioritou je zážitkové učení a cílem, vzbudit v dětech zájem o nové poznání.

 • klást důraz na vytváření kladných vztahů mezi učitelkou a dítětem na základě lásky a partnerství s poskytnutím bezpečí
 • zaměření se, na umožnění adaptačního procesu nově příchozím dětem
 • respektování a uspokojování osobních potřeb dětí i jejich individuálních schopností
 • zaměření se na individuální přístup k dětem, v rámci možností provádět potřebnou rozumovou integraci
 • vést děti k samostatnému myšlení, umět si vybrat, nést za svou volbu odpovědnost
 • využívat zásady klidného a tvořivého přístupu k dětem
 • učit a upevňovat nové pohybové dovednosti
 • rozšíření aktivního i pasivního slovníku dětí
 • vést děti k orientaci se v základních matematických vztazích - prostředkem je didaktická hra rozvíjející schopnost třídit, dělit na skupiny, orientovat   se v prostoru a také v číselné řadě
 • položit základy estetického cítění v oblasti výtvarné, v oblasti hudebního, slovesného a dramatického umění
 • sounáležitost s přírodou považujeme za nezbytnou součást práce s dětmi v naší mateřské škole
 • učit děti samostatnosti při jednoduchých pracovních činnostech s využitím pracovních návyků
Štítky:


2. třída - Žabičky

Září - 2. třída - Žabičky

První poznání

Charakteristika integrovaného bloku:

Cílem tohoto bloku je osvojit si společenské a zdvořilostní zvyky, naučit se komunikovat s vrstevníky, pochopit pravidla soužití ve skupině dětí, poznávat samo sebe,akceptovat potřeby druhých

Časový rozsah: 2 týdny

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení i věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj komunikace a komunikativních dovedností
 • získávání schopností řídit své chování a plánované jednání
 • seznáme se s pravidly chování a pravidly komunikace mezi sebou
 • seznámení se s místem, ve kterém dítě žije a vytváření si pozitivního vztahu k němu
 • osvojení si schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte   k druhým lidem
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • vytváření zdravých životních postojů a návyků
 • poznávání sebe sama

Klíčové kompetence

 • spoluvytváří pravidla soužití mezi vrstevníky
 •  komunikuje bez zábran v běžných situacích, chápe pravidla a snaží se je respektovat
 • známé situace řeší samostatně, neznámé s pomocí dospělé osoby
 • chápe a respektuje zásady a řád prostředí, ve kterém je
 • řeší problémy, na které stačí
 • dokáže se bránit špatnému chování a projevům násilí jiného dítěte
 • všímá si dění kolem sebe
 • své činnosti se učí plánovat a organizovat

Říjen

Dny vůně jablíček 

Charakteristika integrovaného bloku:

Cíl: Rozvíjet schopnosti dětí poznávání změn v přírodě. Pozorování změn v přírodě a její představivost. Rozvoj  poznatků a vědomostí o podzimních plodech. Tříbit estetické vnímaní, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou.

Dílčí vzdělávací cíle:

Osvojení si jednoduchých poznatků o přírodě a jejích proměnách. Rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie.

Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). D+P

Klíčové kompetence:

Soustředění zkoumá, pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí a užívání při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.
Má povědomí o významu životního prostředí pro člověka.

Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění.

Nabídka činností na ranní hry:

 • konstruktivní a námětové hry dle vlastní fantazie
 • stavby z kartonových kostek
 •  kresba pastelkou, voskovkou na volné téma
 • korálková mozaika
 • prohlížení knih
 • analýza a syntéza celku (puzzle, dřevěné skládanky, zrcadlová hra, chytré autíčko)
 • společenské hry s pravidly-pexeso
 • destičky pro uvolňovací cviky

Nabídka činností na pohybové aktivity:

 • opičí dráha (přelézání, přeskakování, vyhýbání se překážkám)
 • pobyt v tělocvičně
 • reakce na startovní signál, vysoký start, rychlá reakce, správná technika běhu
 • lézt v podřepu dřepmo, sun s přitahováním soupaž v lehu na břiše po mírně šikmé ploše
 • vyhazovat menší míč střídavě pravou a levou rukou, hod na cíl 

Náměty k řízeným činnostem:

 • procvičování koordinace zraku a ruky pro rozvoj grafických schopností dítěte
 • poznat, pojmenovat a rozlišit ovoce a zeleninu podle vzhledu, jejich význam pro zdraví
 • rozlišovat ovoce a zeleninu bez zrakového vjemu, podle popisu, chuti, hmat
 • pojmenovat předměty a činnosti, správné užívání sloves  
 • rozklad dvojslabičných slov
 • vybrat předmět s požadovanou vlastností, užití negace- proč nepatří do skupiny předmětů

Náměty na pobyt venku:

 • pozorovat zrání a dozrávání ovoce
 • kresba do písku
 • sestavit mechovou zahrádku, využití přírodnin
 • správná slova, využití švédských pohádek
 • další nácvik správného dýchání s flétnou, nové tóny
 • návštěva solné jeskyně
 

Bramborový týden
Charakteristika integrovaného bloku :

Cílem tohoto bloku je seznámit děti s bramborou za využití prožitkového učení, seznámit je s tím jak brambora vypadá a jaké má využití.

Časový rozsah : 1 týden

Dílčí vzdělávací cíle :

 •  seznámení se s bramborou a jejím využití
 • rozvoj poznatků o plodinách, které jsou charakteristické pro podzimní období
 • matematické dovednosti (poznat rozdíl mezi kruhem a oválem)
 • rozvoj jemné motoriky, pracovních dovedností a uplatňování kreativity
 • rozvoj schopnosti plánovat-
 • seznámit se s básněmi a písněmi k danému tématu
 • rozvoj koordinace při pohybu v místnosti i venku

Klíčové kompetence

 • porovnávání geometrických tvarů
 • dokáže převyprávět příběh, pohádku či text
 • učí se plánovat činnosti
 • má svůj názor, učí se spolupracovat
 • má přehled o podzimních plodech a plodinách 

RH- ranní hry

 • konstruktivní a námětové hry
 • kresba na veliký formát papíru- ovál
 • opičí dráha
 • korálková mozaika
 •  navlékání korálků na drátek či provázek
 • válení brambory po prostoru

 RC- ranní cvičení

 • procvičení celého těla
 • dechová cvičení
 • cviky na posílení koordinace
 • protahovací a uvolňovací cvičení
 • pohybové hry

Logo chvilky

 •  masáž obličeje
 • obličejová gymnastika
 • cvičení s dechovým proudem
 •  dbát na hlasovou hygienu
 • motorická a dechová cvičení
 • opakování slabik, seznamování se s písmeny v abecedě,logo hrátky

Motivace k činnosti

 • vysvětlit odkud se bere brambora a jak se používá
 • jakým způsobem se dá využít ( ke hře,na vaření ,k tvoření dekorací)
 • výroba bramboráků
 • příběh či pohádka o bramboře

Nabídka činností

 • koulení brambory po prostoru herny
 • porovnat větší menší
 • poznat rozdíl mezi kruhem a oválem
 • práce s číselnou řadou
 • práce s mačkaným papírem
 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • stříhání, lepení, rozvoj estetického cítění
 • strouhání, krájení kuchyňským nožem
 • rozvoj ekologického cítění 

Pobyt venku

 • zpěv v přírodě
 • běh či chůze s vyhýbání se překážkám
 • poslech zvuků v přírodě
 • zdolávání přírodních překážek
 • skoky z místa, poskoky  stranou, střídání běhu a chůze
 • manipulace s přírodninami
 • hod přírodninou na cíl
 •  

Odpolední činnosti

 • četba textu
 • rozbor čteného textu
 • grafomotorická cvičení
 • hádání hádanek, luštění křížovek
 • dramatizace příběhu
 • námětové a konstruktivní hry

 Barevný podzim

Charakteristika integrovaného bloku:

Cíl: Rozvíjet mravní a estetické vnímaní, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou. Podporování v rozvoji představivost, soustředění. Zkoumání okolí, změn v přírodě.

Dílčí vzdělávací cíle:  Rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie. Vnímání souladu barev a změn v přírodě. Překonávání vlastního strachu. Správné pochopení pojmů tažný ptáci, jejich pojmenování. Pojem vítr, vichr pochopení drobných rozdílů. Možnosti využití podzimních plodů v životě člověka.Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností.(výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování).

Klíčové kompetence:
Pozorování různé druhy stromů. Sběr podzimních plodů a listí. Vydlabávání dýní. Pozorování změny počasí v přírodě a odlet ptáků do teplých krajin. Setkání s nadpřirozenem. Uctívání tradic a života.

Nabídka činností na ranní hry:

 • Volné hry dětí v námětových koutcích- „hra v kuchyňce“, „hry v obchůdku“
 • Donesení dýní- pozorování a ochutnávání.
 • Mačkání papíru do tvaru draků
 • Stavění z dřevěných kostek draky, dýně.
 • Volné kreslení k tématu
 • prohlížení obrázkových knih
 • ze stavebnic skládat jednoduché tvary listů a dýní- korálková mozaika
  - prohlížení knih
  - analýza a syntéza celku (puzzle, dřevěné skládanky, zrcadlová hra, chytré autíčko)

Nabídka činností na pohybové aktivity:

 • Převaly na žíněnce, napodobování padání listí ze stromu a pohybu ve větru (koordinace pohybů HK a DK)
 • Přeskoky přes stuhu tam i zpět, manipulace se stuhou-ve vzduchu v různých polohách (znázornění foukání větru, padání listí)
 • Na zvířátka- napodobování zvířátek zvukem i pohybem s logopedickou průpravou
 • Říkadla s pohybovým doprovodem- Dešťové kapičky, Drak

Náměty k řízeným činnostem:

 • Otiskování listí (papír a i jiné materiály), dekorativní zdobení
 • Rytmizace slov (jednoslabičných a dvouslabičných), hra na tělo se zvukovým doprovodem
 • Společný přednes říkadla a následné zopakování
 • Vydlabání dýní
 • Kresba prstovými barvami-barvy podzimu, koláž a práce z různými materiály
 • Sestavování listů ze stromů do různých obrazců (drak, vlašťovka, strom)
 • Pojmenování jednotlivých a jednoduchých druhů listů- pomocí listů a obrázkových knih
 • Rozlišování barevných listů- pozorování listů a jejich třídění
 • Další nácvik správného dýchání s flétnou, nové tóny
 • Procvičování koordinace zraku a ruky pro rozvoj grafických schopností dítěte
 • Hra s barevnou skvrnou, foukání brčkem, otisk
 • Rýmování pole- dole, strom-hrom
 • Poznávat podzimní plody, určit strom a keř ze kterého pocházejí
 • Nalepovat do obrazce zajímavě zbarvené, vylisované listy

Náměty na pobyt venku:

 • Procházka do zahrad-pozorování stromů na zahradách a změn počasí
 • Sběr podzimních listů
 • Bezpečná chůze po komunikaci
 • Pohazování drbnou přírodninou- hod na cíl
 • Pozorování počasí a větru
 • Kresba klacíky do písku
 • Stavba z přírodnin-tvoření geometrických tvarů a kruhovitého tvaru
 • Hry na školní zahradě – stavění zahrádek z písku, využití přírodnin ke hře, činnosti a pohyb v přírodním terénu – vycházka do parku, do sadu apod.
 • Poslech zvuků v přírodě- poslech dorozumívání ptáků a různých tónů

 Veselé dýně

Charakteristika integrovaného bloku

Seznámit se s tradicemi a zvyky podzimu, dušiček prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit, vnímat své pocity a své vlastní já. Práce s přírodninami a tajuplné příběhy spojené s podzimním obdobím. Všímat změn v přírodě.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí,
 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách,
 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme, vytváření pozitivního vztah k němu
 • Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • Získání relativní citové samostatnosti
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Klíčové kompetence:
Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolí.
Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
Vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

Nabídka činností na ranní hry:

 • Prohlížení obrázkových knih s tématikou podzimu a lidského těla
 • Volné kreslení a obkreslování šablon, stříhání nůžkami
 • Modelování válečků a kuliček, výtvarné ztvárnění lidské postavy
 • Námětové hry dle vlastního výběru
 • Konstruktivní hry s dřevěnými a molitanovými kostkami-stavba hradů
 • Vkládání dřevěných skládaček s lidským tělem

Nabídka činností na ranní cvičení:

 • Pohybová říkadla se zvukovým doprovodem
 • Tanec se šátky- poznávání svého vlastního těla
 • Válení sudů na žíněnce, nácvik na kotoul vpřed
 • Prolézání obručemi, skoky do obruče snožmo, hod míčkem do obruče- poznávání barev balonků v obručích- rychlá chůze mezi obručemi
 • Napodobování pohybů a zvuků zvířat
 • Pohybové hry na procvičení postřehu
 • Chůze po kladině -klást nohu před nohu, seskoky z vyvýšené roviny
 • Dětská jóga-motivační cvičení s poznáváním nových pozic, dechová cvičení s padákem, vnímání svého vlastního těla a dechu, rovnání páteře a procvičování hrubé motoriky

Nabídka k řízené činnosti:

 • Dlabání a zdobení velké jedlé dýně - prohlížení si semínek a jejich sušení
 • Zdobení malých okrasných dýní přírodninami
 • Výtvarné ztvárnění dýně
 • Domácí výroba kostýmů
 • Rozlišování jedlých a jedovatých bobulovin
 • Výroba křížal, vaření čaje z jablečných slupek
 • Sběr předmětů, co nepatří na zahradu
 • Rozlišování jedlých a jedovatých hub
 • Pojmenování barev na obrázku stromu - červená, zelená, žlutá, hnědá

Publikováno 7. 12. 2018 15:59

Září - 3. třída - Želvičky

 

 


Publikováno 7. 12. 2018 15:54

1. třída - Rybičky

Září - 1. třída - Rybičky

První poznání 

Téma: První poznání 

Cíl: Rozvíjet schopnost dětí žít ve společnosti ostatních, přizpůsobit se prostředí a vzájemně spolupracovat
Adaptovat se na nové prostředí a umět se v něm orientovat

Dílčí vzdělávací cíle: Rozvíjet a postupně získat relativní citovou samostatnost
Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Kompetence:

Vytvoření základních návyků sebeobsluhy a osobní hygieny
Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku
Nemá obavy ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života
Snaží se plnit přijatá pravidla skupiny
Dovede označit svoje potřeby, rozvíjí své dovednosti a funkce jednotlivých částí těla

Nabídka činností:

Vzhledem k nízkému věku dětí je nutné dbát na zvýšené dodržování hygienických návyků.

Dny vůně jablíček

Cíl: Rozvíjet schopnosti dětí poznávání změn v přírodě, na poli a na zahradě. Pozorování změn v přírodě a její představivost. Kultivovat mravní a estetické vnímaní, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou.

Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si jednoduchých poznatků o přírodě a jejích proměnách. Rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie.

Klíčové kompetence: Soustředění zkoumá, pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí a užívání při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.

Nabídka činností na ranní hry:

 • Volné hry dětí v námětových koutcích- „hra v kuchyňce“, „hry v obchůdku“
 • Donesení plodů ze zahrádky – příprava vitamínové hostin y, ochutnávání
 • Modelování podzimních plodů- vystihnout tvar (možná i barvu)
 • Mačkání papíru do tvaru plodů
 • Stavění z dřevěných kostek ploty a pole pro naše ovoce a zeleninu
 • Volné kreslení k tématu

Nabídka činností na pohybové aktivity:

 • Šel zahradník do zahrady – pohyb s písničkou (motivační cvičení napodobovaní pohybů (semínko roste, prší, protahuje se, vítr fouká, zahradník okopává, vytahuje rostlinu, řeže strom…)
 • Koulení s jablíčky- cvičení s malými míčky (koulení, chytání, házení)) doprovod písničkou“k „ Koulelo se, koulelo, červené jablíčko…“
 • Na zvířátka- napodobování zvířátek zvukem i pohybem s logopedickou průpravou

Náměty k řízeným činnostem:

 • Na zahradníka- motivace písničkou- poznávání plodů, besedování s dětmi, co všechno může mít zahradník na zahrádce, co je ovoce- zelenina, jaké práce děla zahradník, co k tomu potřebuje (viz obrázky na magnetické tabuli)
 • Podzimní prostírání-obtiskování bramborových, jablíčkových tiskátek na látku (papír a i jiné materiály), dekorativní zdobení
 • Podzimní veršování-  Brambora, Foukej, foukej větříčku, Dešťové kapičky, Vezmi žlutou tužku, namaluj si hrušku
 • Podzimní hostina-Děti se dozví o velikosti, tvaru, chuti, vůni podzimu a jeho plodů-rozvíjení smyslového vnímání, ale i třídění, porovnávání, tvoření skupin

Náměty na pobyt venku:

 • Procházka do zahrad-pozorování rostlin na zahradách, poznávání květin a plodů
 • Hry na školní zahradě – stavění zahrádek z písku, využití přírodnin ke hře, činnosti a pohyb v přírodním terénu –vycházka do parku, do sadu apod.
 • Poznávání a pozorování ovocných stromů, keřů a rostlin, - podzimní změny v přírodě
 • Hry s míčem v zahradě a na hřišti- chytání, koulení a házení míče

 Říjen

Bramborový týden 

Cíl:  Seznámit děti se zeleninou za využití prožitkového učení, seznámit je s tím jak vypadá brambora, ostatní zelenina a jaké má využití.

 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Seznámit se s podzimními plody (bramborou) a jejím využitím

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozšíření slovní zásoby
 • Rozvoj představivosti a fantazie
 • Seznámení se znaky podzimu
 • Podpora řečových schopností pomocí říkanek a básniček

Kompetence:

 • Dovede určit z více druhů zeleniny, co je brambora
 • Umí odrecitovat básničky a říkanky
 • Vymodeluje bramboru z modelíny či magického písku
 • Rozvíjí své pohybové a komunikativní dovednosti

Nabídka činností:

Bramborové říkanky:

„Kutálela se ze dvora, takhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, spadla na ní závora. Kam koukáš, ty závoro? Na tebe ty bramboro! Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák!“

„Jedna stará brambora koulela se ze dvora. Koulela se po kamení, byla tu a už tu není. Moc se bála, že ji sníme, uvaříme, rozkrojíme, osolíme, omastíme a bříška si naplníme.“

 • bramborová tiskátka
 • mačkání papírových koulí z hnědého papíru à brambory
 • hod brambor do košíku
 • navlékání bramborových korálků
 • modelování brambor z modelíny či magického písku
 • slalom mezi bramborami à chůze, běh
 • zdravotní cviky s bramborami
 • rozhovor na téma: „K čemu slouží brambory?“ à příloha k jídlu, hranolky, chipsy, škrob…
 • třídění brambor a zdravé a nezdravé
 • zapichování párátek do brambory à výroba ježka
 • posílání (koulení) brambory ke kamarádovi po koberci
 • grafomotorické cviky: Brambory se vysypaly z košíčku a koulejí se po papíře. Najdete jim cestičku zpátky do košíčku?

Téma: Barevný podzim

Charakteristika integrovaného bloku:

Cíl: Rozvíjet mravní a estetické vnímaní, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou. Podporování v rozvoji představivost, soustředění. Zkoumání okolí, změn v přírodě.

Dílčí vzdělávací cíle:  Rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie. Vnímání souladu barev a změn v přírodě. Překonávání vlastního strachu.

Klíčové kompetence. Pozorování různé druhy stromů. Sběr podzimních plodů a listí. Vydlabávání dýní. Pozorování změny počasí v přírodě a odlet ptáků do teplých krajin. Setkání s nadpřirozenem. Uctívání tradic a života.

Nabídka činností na ranní hry:

 • Volné hry dětí v námětových koutcích- „hra v kuchyňce“, „hry v obchůdku“
 • Donesení dýní- pozorování a ochutnávání.
 • Mačkání papíru do tvaru draků
 • Stavění z dřevěných kostek draky, dýně.
 • Volné kreslení k tématu
 • prohlížení obrázkových knih
 • ze stavebnic skládat jednoduché tvary listů a dýní

Nabídka činností na pohybové aktivity:

 • převaly na žíněnce, napodobování padání listí ze stromu a pohybu ve větru ( koordinace pohybů HK a DK)
 • přeskoky přes stuhu tam i zpět, manipulace se stuhou-ve vzduchu v různých polohách ( znázornění foukání větru, padání listí)
 • Na zvířátka- napodobování zvířátek zvukem i pohybem s logopedickou průpravou
 • říkadla s pohybovým doprovodem- Dešťové kapičky, Drak

Náměty k řízeným činnostem:

 • obtiskování listí (papír a i jiné materiály), dekorativní zdobení
 • rytmizace slov (jednoslabičných a dvouslabičných), hra na tělo se zvukovým doprovodem
 • společný přednes říkadla a následné zopakování
 • vydlabání dýní, dekorativní ozdobení místa v MŠ
 • kresba prstovými barvami-barvy podzimu, koláž a práce z různými materiály
 • sestavování listů ze stromů do různých obrazců (drak, vlašťovka, strom)
 • pojmenování jednotlivých a jednoduchých druhů listů- pomocí listů a obrázkových knih
 • rozlišování barevných listů- pozorování listů a jejich třídění

Náměty na pobyt venku:

 • procházka do zahrad-pozorování stromů na zahradách a změn počasí
 • sběr podzimních listů
 • bezpečná chůze po komunikaci
 • pohazování drbnou přírodninou- hod na cíl
 • pozorování počasí a větru
 • kresba klacíky do písku
 • stavba z přírodnin-tvoření geometrických tvarů a kruhovitého tvaru
 • hry na školní zahradě – stavění zahrádek z písku, využití přírodnin ke hře, činnosti a pohyb v přírodním terénu –vycházka do parku, do sadu apod.
 • poslech zvuků v přírodě- poslech dorozumívání ptáků a různých tónů

Listopad - Rybičky

Veselé dýně  

Charakteristika integrovaného bloku:

Seznámit se s tradicemi a zvyky dušiček, překonat strach z neznámého prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj tvořivosti
 • Vytváření pozitivního vztahu k prostředí

Klíčové kompetence:

 • Rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá
 • Všímá si změn a dění ve svém nejbližších okolí
 • Vědomě využívá všechny smysly
 • koordinuje pohyby svého těla, ladí je s rytmem hudby

 Ranní hry:

 •  konstruktivní a námětové hry
 • volné kreslení pastelkami
 • stavba z kostek
 • puzzle lidské tělo
 • skládání obrázků z přírodnin

 Ranní cvičení:

 • Prolézání strachovým tunelem
 • Rytmizace s igelitovými pytlíky do rytmu písní
 • Taneční pohybové vyjádření strašidelné hudby
 • Chůze po kamenech a kladinách
 • Hod papírovou koulí na pavučinu

 Logo chvilky:

 • Masáž obličeje
 • Obličejová gymnastika
 • Cvičení na ovládání dechového proudu
 • Dodržování hlasové hygieny

 Motivace k činnosti:

 • Vysvětlit pojem dušičky 
 • Symboly Halloweenu : dýně, čarodějnice, duchové, barvy oranžová a červená, netopýr, pavouk
 • Čtení pohádky „O čarodějnici a dýni“ viz. příloha

 

Nabídka činností:

 • Lovení míčku z lavoru plného vody bez pomocí rukou
 • Výzdoba třídy
 • Výroba duchů z látek
 • Rozpoznat strašidelné zvuky
 • Přednes básní a zpěv písní
 • Výroba  z papíru
 • Mačkání papíru
 • Práce s modelínou
 • Práce s lepidlem a nůžkami
 •  Strašidelné maškarní

 Pobyt venku:

 • dlabání dýní
 • procházka po okolí nebo v lese
 • pozorování změn v přírodě
 • sběr přírodnin
 • hod přírodninou na cíl

 Odpolední činnosti:

 • četba na pokračování
 • pozorování barevných světýlek na stropě
 •  malování vodovkami
 •  posílání míčku s kamarádem
 •  prohlížení obrázkových knih

 Les – dary přírody

 Cíl: Vnímat rozmanitost barev a tvarů v přírodě, pochopit vztahy v přírodě související s ročním obdobím.

 • Vést děti k pochopení sounáležitosti s přírodou
 • Seznámit děti se zvyklostmi a tradicemi v době svátku sv. Martina

  Dílčí vzdělávací cíle:
 • Rozvoj pohybových dovedností s využitím přírodního prostředí
 • Manipulace a experimenty s přírodním materiálem
 • Rozvoj slovní zásoby
 • Pobytem venku podpořit zdravý tělesný rozvoj dětí

  Kompetence:       
 • Soustředěně pozoruje a zkoumá les
 • Rozlišuje strom listnatý od jehličnatého
 • Průběžně si zvyšuje slovní zásobu
 • Prožívat a esteticky vnímat přírodu
 • Chápe tradice a zvyky

Nabídka činností:

 Ranní hry: 

 • Volné kreslení stromů pastelkami
 • Stavba lesa z dřevěných kostek
 • Prohlížení obrázkových knížek
 • Sestavování přírodních plodů do tvaru listu, jehličnatého stromu apod.

 Řízené činnosti: 

 • Lepení listů a jehličí na předlohu (strom, ježek…)
 • Zpěv písní k danému tématu
 • Otisk listů
 • Lepení natrhaných papírků na čtvrtku s předtištěným tvarem (strom, houba…)
 • Recitace básniček, říkanky s pohybem o listí, lesu apod.
 • Pojmenování zvířátek žijících v lese podle obrázku
 • Použití přírodních materiálů při výrobě
 • Překládání papíru
 • Popis počasí

 Pohybové aktivity:

 • Válení sudů
 • Hod přírodninou skrz obruč
 • Nápodoba zvířátek pohybem
 • Ohýbání svého těla podle síly větru

 Pobyt venku:

 • Chůze mezi přírodními překážkami
 • Pozorování barev v lese
 • Sestavování tvarů z listů
 • Poznat rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromů
 • Stavba domečků z přírodnin pro lesní skřítky
 • Foukání do listí

Mikuláš a pomocníčci

Cíl: Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární. Posilování komunikativních dovedností, jak verbálních i neverbálních.

Dílčí vzdělávací cíle 
Rozvoj schopností a dovedností, vyjádření pocitů, dojmů a prožitků. Rozvoj schopností a dovedností, představivosti a paměti. Seznámení se s zvyky - Mikuláš, Anděl a čert.

Kompetence
Průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci. Spolupracovat s ostatními, chovat se s ohledem na druhé.  Rozvíjí koordinaci ruky a oka. Zlepšuje se v pracovních zručnostech s přírodními materiály. Záměrně se soustředí na činností

Nabídka činností na ranní hry:

 • Volné kreslení na dané téma
 • Prohlížení obrázkových knih z Mikulášskou tématikou
 • Navlékaní korálků na tkaničky (drátky)
 • Hnětení hlíny v ruce, modelování z hlíny kuličky a válečky
 • Z keramické hlíny vyválení placek a vykrajování andílka

 Nabídka činností:

 • Hod míčkem na cíl (čertův pytel)
 • Poskoky snožmo přes stuhu, skákání z kruhu do kruhu (z pekla do nebíčka)
 • Pohybové hry na anděla a čerta (obdoba rybičky, rybičky, rybáři jedou)
 • Převaly na žíněnce (válení sudů)
 • Koulení míčem v kruhu (komu poslednímu přistane čertík?)
 • Poslech pohádek, příběhů, veršů, písní, sledování divadelního představení
 • Seznámení se zvyky Vánoc
 • Vykrajování pomocí formiček do perníkového těsta
 • Naučení se říkadel za pomocí pohybu
 • Společný přednes říkadel (přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné)
 • Hra na tělo se zvukovým doprovodem, rytmizace básniček
 • Společný zpěv koled
 • Skládání z papíru, lepení z různých druhů materiálu na předem vytvořený obrázek
 • Malování za pomocí prstů a ruky, otiskávání z různých druhý materiálu
 • Procvičování jemné motoriky a práce s nůžkami ( dbáno na bezpečnost práce)

 Náměty na pobyt venku:

 • Hledání daného předmětu venku
 • Zkoumání skupenství sněhu a ledu
 • Chůze venku s vyhýbaním se překážkám
 • Hádanky v přírodě
 • Pozorování počasí, změna počasí a její popis
 • Stavba z přírodnin-tvoření geometrických tvarů ze sněhu ( stavba sněhuláka)

Publikováno 7. 12. 2018 15:47