Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Měsíční plán činností > 1. třída - Rybičky

1. třída - RybičkyZáří - 1. třída - Rybičky

První poznání 

Téma: První poznání - 1. třída

Charakteristika integrovaného bloku:

Cíl: Rozvíjet schopnost dětí žít ve společnosti ostatních, přizpůsobit se prostředí a vzájemně spolupracovat
Adaptovat se na nové prostředí a umět se v něm orientovat

Dílčí vzdělávací cíle: Rozvíjet a postupně získat relativní citovou samostatnost
Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Kompetence:

Vytvoření základních návyků sebeobsluhy a osobní hygieny
Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku
Nemá obavy ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života
Snaží se plnit přijatá pravidla skupiny
Dovede označit svoje potřeby, rozvíjí své dovednosti a funkce jednotlivých částí těla

Nabídka činností:

Vzhledem k nízkému věku dětí je nutné dbát na zvýšené dodržování hygienických návyků.

Dny vůně jablíček

Charakteristika integrovaného bloku:

Cíl: Rozvíjet schopnosti dětí poznávání změn v přírodě, na poli a na zahradě. Pozorování změn v přírodě a její představivost. Kultivovat mravní a estetické vnímaní, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou.

Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si jednoduchých poznatků o přírodě a jejích proměnách. Rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie.

Klíčové kompetence: Soustředění zkoumá, pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí a užívání při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.

Nabídka činností na ranní hry:

 • Volné hry dětí v námětových koutcích- „hra v kuchyňce“, „hry v obchůdku“
 • Donesení plodů ze zahrádky – příprava vitamínové hostin y, ochutnávání
 • Modelování podzimních plodů- vystihnout tvar (možná i barvu)
 • Mačkání papíru do tvaru plodů
 • Stavění z dřevěných kostek ploty a pole pro naše ovoce a zeleninu
 • Volné kreslení k tématu

Nabídka činností na pohybové aktivity:

 • Šel zahradník do zahrady – pohyb s písničkou (motivační cvičení napodobovaní pohybů (semínko roste, prší, protahuje se, vítr fouká, zahradník okopává, vytahuje rostlinu, řeže strom…)
 • Koulení s jablíčky- cvičení s malými míčky (koulení, chytání, házení)) doprovod písničkou“k „ Koulelo se, koulelo, červené jablíčko…“
 • Na zvířátka- napodobování zvířátek zvukem i pohybem s logopedickou průpravou

Náměty k řízeným činnostem:

 • Na zahradníka- motivace písničkou- poznávání plodů, besedování s dětmi, co všechno může mít zahradník na zahrádce, co je ovoce- zelenina, jaké práce děla zahradník, co k tomu potřebuje (viz obrázky na magnetické tabuli)
 • Podzimní prostírání-obtiskování bramborových, jablíčkových tiskátek na látku (papír a i jiné materiály), dekorativní zdobení
 • Podzimní veršování-  Brambora, Foukej, foukej větříčku, Dešťové kapičky, Vezmi žlutou tužku, namaluj si hrušku
 • Podzimní hostina-Děti se dozví o velikosti, tvaru, chuti, vůni podzimu a jeho plodů-rozvíjení smyslového vnímání, ale i třídění, porovnávání, tvoření skupin

Náměty na pobyt venku:

 • Procházka do zahrad-pozorování rostlin na zahradách, poznávání květin a plodů
 • Hry na školní zahradě – stavění zahrádek z písku, využití přírodnin ke hře, činnosti a pohyb v přírodním terénu –vycházka do parku, do sadu apod.
 • Poznávání a pozorování ovocných stromů, keřů a rostlin, - podzimní změny v přírodě
 • Hry s míčem v zahradě a na hřišti- chytání, koulení a házení míče

 Říjen

Bramborový týden – 1. třída

Cíl:

 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Seznámit se s podzimními plody (bramborou) a jejím využitím

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozšíření slovní zásoby
 • Rozvoj představivosti a fantazie
 • Seznámení se znaky podzimu
 • Podpora řečových schopností pomocí říkanek a básniček

Kompetence:

 • Dovede určit z více druhů zeleniny, co je brambora
 • Umí odrecitovat básničky a říkanky
 • Vymodeluje bramboru z modelíny či magického písku
 • Rozvíjí své pohybové a komunikativní dovednosti

Nabídka činností:

Bramborové říkanky:

„Kutálela se ze dvora, takhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, spadla na ní závora. Kam koukáš, ty závoro? Na tebe ty bramboro! Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák!“

„Jedna stará brambora koulela se ze dvora. Koulela se po kamení, byla tu a už tu není. Moc se bála, že ji sníme, uvaříme, rozkrojíme, osolíme, omastíme a bříška si naplníme.“

 • bramborová tiskátka
 • mačkání papírových koulí z hnědého papíru à brambory
 • hod brambor do košíku
 • navlékání bramborových korálků
 • modelování brambor z modelíny či magického písku
 • slalom mezi bramborami à chůze, běh
 • zdravotní cviky s bramborami
 • rozhovor na téma: „K čemu slouží brambory?“ à příloha k jídlu, hranolky, chipsy, škrob…
 • třídění brambor a zdravé a nezdravé
 • zapichování párátek do brambory à výroba ježka
 • posílání (koulení) brambory ke kamarádovi po koberci
 • grafomotorické cviky: Brambory se vysypaly z košíčku a koulejí se po papíře. Najdete jim cestičku zpátky do košíčku?

Téma: Barevný podzim

Charakteristika integrovaného bloku:

Cíl: Rozvíjet mravní a estetické vnímaní, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou. Podporování v rozvoji představivost, soustředění. Zkoumání okolí, změn v přírodě.

Dílčí vzdělávací cíle:  Rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie. Vnímání souladu barev a změn v přírodě. Překonávání vlastního strachu.

Klíčové kompetence. Pozorování různé druhy stromů. Sběr podzimních plodů a listí. Vydlabávání dýní. Pozorování změny počasí v přírodě a odlet ptáků do teplých krajin. Setkání s nadpřirozenem. Uctívání tradic a života.

Nabídka činností na ranní hry:

 • Volné hry dětí v námětových koutcích- „hra v kuchyňce“, „hry v obchůdku“
 • Donesení dýní- pozorování a ochutnávání.
 • Mačkání papíru do tvaru draků
 • Stavění z dřevěných kostek draky, dýně.
 • Volné kreslení k tématu
 • prohlížení obrázkových knih
 • ze stavebnic skládat jednoduché tvary listů a dýní

Nabídka činností na pohybové aktivity:

 • převaly na žíněnce, napodobování padání listí ze stromu a pohybu ve větru ( koordinace pohybů HK a DK)
 • přeskoky přes stuhu tam i zpět, manipulace se stuhou-ve vzduchu v různých polohách ( znázornění foukání větru, padání listí)
 • Na zvířátka- napodobování zvířátek zvukem i pohybem s logopedickou průpravou
 • říkadla s pohybovým doprovodem- Dešťové kapičky, Drak

Náměty k řízeným činnostem:

 • obtiskování listí (papír a i jiné materiály), dekorativní zdobení
 • rytmizace slov (jednoslabičných a dvouslabičných), hra na tělo se zvukovým doprovodem
 • společný přednes říkadla a následné zopakování
 • vydlabání dýní, dekorativní ozdobení místa v MŠ
 • kresba prstovými barvami-barvy podzimu, koláž a práce z různými materiály
 • sestavování listů ze stromů do různých obrazců (drak, vlašťovka, strom)
 • pojmenování jednotlivých a jednoduchých druhů listů- pomocí listů a obrázkových knih
 • rozlišování barevných listů- pozorování listů a jejich třídění

Náměty na pobyt venku:

 • procházka do zahrad-pozorování stromů na zahradách a změn počasí
 • sběr podzimních listů
 • bezpečná chůze po komunikaci
 • pohazování drbnou přírodninou- hod na cíl
 • pozorování počasí a větru
 • kresba klacíky do písku
 • stavba z přírodnin-tvoření geometrických tvarů a kruhovitého tvaru
 • hry na školní zahradě – stavění zahrádek z písku, využití přírodnin ke hře, činnosti a pohyb v přírodním terénu –vycházka do parku, do sadu apod.
 • poslech zvuků v přírodě- poslech dorozumívání ptáků a různých tónů

Listopad - 1. třída - Rybičky

Veselé dýně  

Charakteristika integrovaného bloku:

Seznámit se s tradicemi a zvyky dušiček, překonat strach z neznámého prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
  Rozvoj tvořivosti
  Vytváření pozitivního vztahu k prostředí

Klíčové kompetence:

 • Rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá
 • Všímá si změn a dění ve svém nejbližších okolí
 • Vědomě využívá všechny smysly
 • koordinuje pohyby svého těla, ladí je s rytmem hudby

 Ranní hry:

 •  konstruktivní a námětové hry
 • volné kreslení pastelkami
 • stavba z kostek
 • puzzle lidské tělo
 • skládání obrázků z přírodnin

 

Ranní cvičení:

 • prolézání strachovým tunelem
 • rytmizace s igelitovými pytlíky do rytmu písní
 • taneční pohybové vyjádření strašidelné hudby
 • chůze po kamenech a kladinách
 • hod papírovou koulí na pavučinu

 

Logo chvilky:

 • masáž obličeje
 • obličejová gymnastika
 • cvičení na ovládání dechového proudu
 • dodržování hlasové hygieny

 Motivace k činnosti:

 • vysvětlit pojem dušičky 
 • symboly Halloweenu : dýně, čarodějnice, duchové, barvy oranžová a červená, netopýr, pavouk
 • čtení pohádky „O čarodějnici a dýni“ viz. příloha

 

Nabídka činností:

 •  lovení míčku z lavoru plného vody bez pomocí rukou
 • výzdoba třídy
 • výroba duchů z látek
 •  rozpoznat strašidelné zvuky
 • přednes básní a zpěv písní
 • výroba  z papíru
 •  mačkání papíru
 • práce s modelínou
 • práce s lepidlem a nůžkami
 •  strašidelné maškarní

 Pobyt venku:

 • dlabání dýní
 • procházka po okolí nebo v lese
 • pozorování změn v přírodě
 • sběr přírodnin
 • hod přírodninou na cíl

 Odpolední činnosti:

 • četba na pokračování
 • pozorování barevných světýlek na stropě
 •  malování vodovkami
 •  posílání míčku s kamarádem
 •  prohlížení obrázkových knih