Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Měsíční plán činností > 2. třída - Žabičky

2. třída - ŽabičkyZáří - 2. třída - Žabičky

První poznání

Charakteristika integrovaného bloku:

Cílem tohoto bloku je osvojit si společenské a zdvořilostní zvyky, naučit se komunikovat s vrstevníky, pochopit pravidla soužití ve skupině dětí, poznávat samo sebe,akceptovat potřeby druhých

Časový rozsah: 2 týdny

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení i věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj komunikace a komunikativních dovedností
 • získávání schopností řídit své chování a plánované jednání
 • seznáme se s pravidly chování a pravidly komunikace mezi sebou
 • seznámení se s místem, ve kterém dítě žije a vytváření si pozitivního vztahu k němu
 • osvojení si schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte   k druhým lidem
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • vytváření zdravých životních postojů a návyků
 • poznávání sebe sama

Klíčové kompetence

 • spoluvytváří pravidla soužití mezi vrstevníky
 •  komunikuje bez zábran v běžných situacích, chápe pravidla a snaží se je respektovat
 • známé situace řeší samostatně, neznámé s pomocí dospělé osoby
 • chápe a respektuje zásady a řád prostředí, ve kterém je
 • řeší problémy, na které stačí
 • dokáže se bránit špatnému chování a projevům násilí jiného dítěte
 • všímá si dění kolem sebe
 • své činnosti se učí plánovat a organizovat

Říjen

Dny vůně jablíček 

Charakteristika integrovaného bloku:

Cíl: Rozvíjet schopnosti dětí poznávání změn v přírodě. Pozorování změn v přírodě a její představivost. Rozvoj  poznatků a vědomostí o podzimních plodech. Tříbit estetické vnímaní, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou.

Dílčí vzdělávací cíle:

Osvojení si jednoduchých poznatků o přírodě a jejích proměnách. Rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie.

Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). D+P

Klíčové kompetence:

Soustředění zkoumá, pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí a užívání při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.
Má povědomí o významu životního prostředí pro člověka.

Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění.

Nabídka činností na ranní hry:

 • konstruktivní a námětové hry dle vlastní fantazie
 • stavby z kartonových kostek
 •  kresba pastelkou, voskovkou na volné téma
 • korálková mozaika
 • prohlížení knih
 • analýza a syntéza celku (puzzle, dřevěné skládanky, zrcadlová hra, chytré autíčko)
 • společenské hry s pravidly-pexeso
 • destičky pro uvolňovací cviky

Nabídka činností na pohybové aktivity:

 • opičí dráha (přelézání, přeskakování, vyhýbání se překážkám)
 • pobyt v tělocvičně
 • reakce na startovní signál, vysoký start, rychlá reakce, správná technika běhu
 • lézt v podřepu dřepmo, sun s přitahováním soupaž v lehu na břiše po mírně šikmé ploše
 • vyhazovat menší míč střídavě pravou a levou rukou, hod na cíl 

Náměty k řízeným činnostem:

 • procvičování koordinace zraku a ruky pro rozvoj grafických schopností dítěte
 • poznat, pojmenovat a rozlišit ovoce a zeleninu podle vzhledu, jejich význam pro zdraví
 • rozlišovat ovoce a zeleninu bez zrakového vjemu, podle popisu, chuti, hmat
 • pojmenovat předměty a činnosti, správné užívání sloves  
 • rozklad dvojslabičných slov
 • vybrat předmět s požadovanou vlastností, užití negace- proč nepatří do skupiny předmětů

Náměty na pobyt venku:

 • pozorovat zrání a dozrávání ovoce
 • kresba do písku
 • sestavit mechovou zahrádku, využití přírodnin
 • správná slova, využití švédských pohádek
 • další nácvik správného dýchání s flétnou, nové tóny
 • návštěva solné jeskyně
 

Bramborový týden
Charakteristika integrovaného bloku :

Cílem tohoto bloku je seznámit děti s bramborou za využití prožitkového učení, seznámit je s tím jak brambora vypadá a jaké má využití.

Časový rozsah : 1 týden

Dílčí vzdělávací cíle :

 •  seznámení se s bramborou a jejím využití
 • rozvoj poznatků o plodinách, které jsou charakteristické pro podzimní období
 • matematické dovednosti (poznat rozdíl mezi kruhem a oválem)
 • rozvoj jemné motoriky, pracovních dovedností a uplatňování kreativity
 • rozvoj schopnosti plánovat-
 • seznámit se s básněmi a písněmi k danému tématu
 • rozvoj koordinace při pohybu v místnosti i venku

Klíčové kompetence

 • porovnávání geometrických tvarů
 • dokáže převyprávět příběh, pohádku či text
 • učí se plánovat činnosti
 • má svůj názor, učí se spolupracovat
 • má přehled o podzimních plodech a plodinách 

RH- ranní hry

 • konstruktivní a námětové hry
 • kresba na veliký formát papíru- ovál
 • opičí dráha
 • korálková mozaika
 •  navlékání korálků na drátek či provázek
 • válení brambory po prostoru

 RC- ranní cvičení

 • procvičení celého těla
 • dechová cvičení
 • cviky na posílení koordinace
 • protahovací a uvolňovací cvičení
 • pohybové hry

Logo chvilky

 •  masáž obličeje
 • obličejová gymnastika
 • cvičení s dechovým proudem
 •  dbát na hlasovou hygienu
 • motorická a dechová cvičení
 • opakování slabik, seznamování se s písmeny v abecedě,logo hrátky

Motivace k činnosti

 • vysvětlit odkud se bere brambora a jak se používá
 • jakým způsobem se dá využít ( ke hře,na vaření ,k tvoření dekorací)
 • výroba bramboráků
 • příběh či pohádka o bramboře

Nabídka činností

 • koulení brambory po prostoru herny
 • porovnat větší menší
 • poznat rozdíl mezi kruhem a oválem
 • práce s číselnou řadou
 • práce s mačkaným papírem
 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • stříhání, lepení, rozvoj estetického cítění
 • strouhání, krájení kuchyňským nožem
 • rozvoj ekologického cítění 

Pobyt venku

 • zpěv v přírodě
 • běh či chůze s vyhýbání se překážkám
 • poslech zvuků v přírodě
 • zdolávání přírodních překážek
 • skoky z místa, poskoky  stranou, střídání běhu a chůze
 • manipulace s přírodninami
 • hod přírodninou na cíl
 •  

Odpolední činnosti

 • četba textu
 • rozbor čteného textu
 • grafomotorická cvičení
 • hádání hádanek, luštění křížovek
 • dramatizace příběhu
 • námětové a konstruktivní hry