Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Měsíční plán činností > 2. třída - Žabičky

2. třída - ŽabičkyZáří - 2. třída - Žabičky

První poznání

Charakteristika integrovaného bloku:

Cílem tohoto bloku je osvojit si společenské a zdvořilostní zvyky, naučit se komunikovat s vrstevníky, pochopit pravidla soužití ve skupině dětí, poznávat samo sebe,akceptovat potřeby druhých

Časový rozsah: 2 týdny

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení i věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj komunikace a komunikativních dovedností
 • získávání schopností řídit své chování a plánované jednání
 • seznáme se s pravidly chování a pravidly komunikace mezi sebou
 • seznámení se s místem, ve kterém dítě žije a vytváření si pozitivního vztahu k němu
 • osvojení si schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte   k druhým lidem
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • vytváření zdravých životních postojů a návyků
 • poznávání sebe sama

Klíčové kompetence

 • spoluvytváří pravidla soužití mezi vrstevníky
 •  komunikuje bez zábran v běžných situacích, chápe pravidla a snaží se je respektovat
 • známé situace řeší samostatně, neznámé s pomocí dospělé osoby
 • chápe a respektuje zásady a řád prostředí, ve kterém je
 • řeší problémy, na které stačí
 • dokáže se bránit špatnému chování a projevům násilí jiného dítěte
 • všímá si dění kolem sebe
 • své činnosti se učí plánovat a organizovat

Říjen

Dny vůně jablíček 

Charakteristika integrovaného bloku:

Cíl: Rozvíjet schopnosti dětí poznávání změn v přírodě. Pozorování změn v přírodě a její představivost. Rozvoj  poznatků a vědomostí o podzimních plodech. Tříbit estetické vnímaní, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou.

Dílčí vzdělávací cíle:

Osvojení si jednoduchých poznatků o přírodě a jejích proměnách. Rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie.

Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). D+P

Klíčové kompetence:

Soustředění zkoumá, pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí a užívání při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.
Má povědomí o významu životního prostředí pro člověka.

Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění.

Nabídka činností na ranní hry:

 • konstruktivní a námětové hry dle vlastní fantazie
 • stavby z kartonových kostek
 •  kresba pastelkou, voskovkou na volné téma
 • korálková mozaika
 • prohlížení knih
 • analýza a syntéza celku (puzzle, dřevěné skládanky, zrcadlová hra, chytré autíčko)
 • společenské hry s pravidly-pexeso
 • destičky pro uvolňovací cviky

Nabídka činností na pohybové aktivity:

 • opičí dráha (přelézání, přeskakování, vyhýbání se překážkám)
 • pobyt v tělocvičně
 • reakce na startovní signál, vysoký start, rychlá reakce, správná technika běhu
 • lézt v podřepu dřepmo, sun s přitahováním soupaž v lehu na břiše po mírně šikmé ploše
 • vyhazovat menší míč střídavě pravou a levou rukou, hod na cíl 

Náměty k řízeným činnostem:

 • procvičování koordinace zraku a ruky pro rozvoj grafických schopností dítěte
 • poznat, pojmenovat a rozlišit ovoce a zeleninu podle vzhledu, jejich význam pro zdraví
 • rozlišovat ovoce a zeleninu bez zrakového vjemu, podle popisu, chuti, hmat
 • pojmenovat předměty a činnosti, správné užívání sloves  
 • rozklad dvojslabičných slov
 • vybrat předmět s požadovanou vlastností, užití negace- proč nepatří do skupiny předmětů

Náměty na pobyt venku:

 • pozorovat zrání a dozrávání ovoce
 • kresba do písku
 • sestavit mechovou zahrádku, využití přírodnin
 • správná slova, využití švédských pohádek
 • další nácvik správného dýchání s flétnou, nové tóny
 • návštěva solné jeskyně
 

Bramborový týden
Charakteristika integrovaného bloku :

Cílem tohoto bloku je seznámit děti s bramborou za využití prožitkového učení, seznámit je s tím jak brambora vypadá a jaké má využití.

Časový rozsah : 1 týden

Dílčí vzdělávací cíle :

 •  seznámení se s bramborou a jejím využití
 • rozvoj poznatků o plodinách, které jsou charakteristické pro podzimní období
 • matematické dovednosti (poznat rozdíl mezi kruhem a oválem)
 • rozvoj jemné motoriky, pracovních dovedností a uplatňování kreativity
 • rozvoj schopnosti plánovat-
 • seznámit se s básněmi a písněmi k danému tématu
 • rozvoj koordinace při pohybu v místnosti i venku

Klíčové kompetence

 • porovnávání geometrických tvarů
 • dokáže převyprávět příběh, pohádku či text
 • učí se plánovat činnosti
 • má svůj názor, učí se spolupracovat
 • má přehled o podzimních plodech a plodinách 

RH- ranní hry

 • konstruktivní a námětové hry
 • kresba na veliký formát papíru- ovál
 • opičí dráha
 • korálková mozaika
 •  navlékání korálků na drátek či provázek
 • válení brambory po prostoru

 RC- ranní cvičení

 • procvičení celého těla
 • dechová cvičení
 • cviky na posílení koordinace
 • protahovací a uvolňovací cvičení
 • pohybové hry

Logo chvilky

 •  masáž obličeje
 • obličejová gymnastika
 • cvičení s dechovým proudem
 •  dbát na hlasovou hygienu
 • motorická a dechová cvičení
 • opakování slabik, seznamování se s písmeny v abecedě,logo hrátky

Motivace k činnosti

 • vysvětlit odkud se bere brambora a jak se používá
 • jakým způsobem se dá využít ( ke hře,na vaření ,k tvoření dekorací)
 • výroba bramboráků
 • příběh či pohádka o bramboře

Nabídka činností

 • koulení brambory po prostoru herny
 • porovnat větší menší
 • poznat rozdíl mezi kruhem a oválem
 • práce s číselnou řadou
 • práce s mačkaným papírem
 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • stříhání, lepení, rozvoj estetického cítění
 • strouhání, krájení kuchyňským nožem
 • rozvoj ekologického cítění 

Pobyt venku

 • zpěv v přírodě
 • běh či chůze s vyhýbání se překážkám
 • poslech zvuků v přírodě
 • zdolávání přírodních překážek
 • skoky z místa, poskoky  stranou, střídání běhu a chůze
 • manipulace s přírodninami
 • hod přírodninou na cíl
 •  

Odpolední činnosti

 • četba textu
 • rozbor čteného textu
 • grafomotorická cvičení
 • hádání hádanek, luštění křížovek
 • dramatizace příběhu
 • námětové a konstruktivní hry

 Barevný podzim

Charakteristika integrovaného bloku:

Cíl: Rozvíjet mravní a estetické vnímaní, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou. Podporování v rozvoji představivost, soustředění. Zkoumání okolí, změn v přírodě.

Dílčí vzdělávací cíle:  Rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie. Vnímání souladu barev a změn v přírodě. Překonávání vlastního strachu. Správné pochopení pojmů tažný ptáci, jejich pojmenování. Pojem vítr, vichr pochopení drobných rozdílů. Možnosti využití podzimních plodů v životě člověka.Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností.(výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování).

Klíčové kompetence:
Pozorování různé druhy stromů. Sběr podzimních plodů a listí. Vydlabávání dýní. Pozorování změny počasí v přírodě a odlet ptáků do teplých krajin. Setkání s nadpřirozenem. Uctívání tradic a života.

Nabídka činností na ranní hry:

 • Volné hry dětí v námětových koutcích- „hra v kuchyňce“, „hry v obchůdku“
 • Donesení dýní- pozorování a ochutnávání.
 • Mačkání papíru do tvaru draků
 • Stavění z dřevěných kostek draky, dýně.
 • Volné kreslení k tématu
 • prohlížení obrázkových knih
 • ze stavebnic skládat jednoduché tvary listů a dýní- korálková mozaika
  - prohlížení knih
  - analýza a syntéza celku (puzzle, dřevěné skládanky, zrcadlová hra, chytré autíčko)

Nabídka činností na pohybové aktivity:

 • Převaly na žíněnce, napodobování padání listí ze stromu a pohybu ve větru (koordinace pohybů HK a DK)
 • Přeskoky přes stuhu tam i zpět, manipulace se stuhou-ve vzduchu v různých polohách (znázornění foukání větru, padání listí)
 • Na zvířátka- napodobování zvířátek zvukem i pohybem s logopedickou průpravou
 • Říkadla s pohybovým doprovodem- Dešťové kapičky, Drak

Náměty k řízeným činnostem:

 • Otiskování listí (papír a i jiné materiály), dekorativní zdobení
 • Rytmizace slov (jednoslabičných a dvouslabičných), hra na tělo se zvukovým doprovodem
 • Společný přednes říkadla a následné zopakování
 • Vydlabání dýní
 • Kresba prstovými barvami-barvy podzimu, koláž a práce z různými materiály
 • Sestavování listů ze stromů do různých obrazců (drak, vlašťovka, strom)
 • Pojmenování jednotlivých a jednoduchých druhů listů- pomocí listů a obrázkových knih
 • Rozlišování barevných listů- pozorování listů a jejich třídění
 • Další nácvik správného dýchání s flétnou, nové tóny
 • Procvičování koordinace zraku a ruky pro rozvoj grafických schopností dítěte
 • Hra s barevnou skvrnou, foukání brčkem, otisk
 • Rýmování pole- dole, strom-hrom
 • Poznávat podzimní plody, určit strom a keř ze kterého pocházejí
 • Nalepovat do obrazce zajímavě zbarvené, vylisované listy

Náměty na pobyt venku:

 • Procházka do zahrad-pozorování stromů na zahradách a změn počasí
 • Sběr podzimních listů
 • Bezpečná chůze po komunikaci
 • Pohazování drbnou přírodninou- hod na cíl
 • Pozorování počasí a větru
 • Kresba klacíky do písku
 • Stavba z přírodnin-tvoření geometrických tvarů a kruhovitého tvaru
 • Hry na školní zahradě – stavění zahrádek z písku, využití přírodnin ke hře, činnosti a pohyb v přírodním terénu – vycházka do parku, do sadu apod.
 • Poslech zvuků v přírodě- poslech dorozumívání ptáků a různých tónů

 Veselé dýně

Charakteristika integrovaného bloku

Seznámit se s tradicemi a zvyky podzimu, dušiček prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit, vnímat své pocity a své vlastní já. Práce s přírodninami a tajuplné příběhy spojené s podzimním obdobím. Všímat změn v přírodě.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí,
 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách,
 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme, vytváření pozitivního vztah k němu
 • Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • Získání relativní citové samostatnosti
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Klíčové kompetence:
Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolí.
Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
Vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

Nabídka činností na ranní hry:

 • Prohlížení obrázkových knih s tématikou podzimu a lidského těla
 • Volné kreslení a obkreslování šablon, stříhání nůžkami
 • Modelování válečků a kuliček, výtvarné ztvárnění lidské postavy
 • Námětové hry dle vlastního výběru
 • Konstruktivní hry s dřevěnými a molitanovými kostkami-stavba hradů
 • Vkládání dřevěných skládaček s lidským tělem

Nabídka činností na ranní cvičení:

 • Pohybová říkadla se zvukovým doprovodem
 • Tanec se šátky- poznávání svého vlastního těla
 • Válení sudů na žíněnce, nácvik na kotoul vpřed
 • Prolézání obručemi, skoky do obruče snožmo, hod míčkem do obruče- poznávání barev balonků v obručích- rychlá chůze mezi obručemi
 • Napodobování pohybů a zvuků zvířat
 • Pohybové hry na procvičení postřehu
 • Chůze po kladině -klást nohu před nohu, seskoky z vyvýšené roviny
 • Dětská jóga-motivační cvičení s poznáváním nových pozic, dechová cvičení s padákem, vnímání svého vlastního těla a dechu, rovnání páteře a procvičování hrubé motoriky

Nabídka k řízené činnosti:

 • Dlabání a zdobení velké jedlé dýně - prohlížení si semínek a jejich sušení
 • Zdobení malých okrasných dýní přírodninami
 • Výtvarné ztvárnění dýně
 • Domácí výroba kostýmů
 • Rozlišování jedlých a jedovatých bobulovin
 • Výroba křížal, vaření čaje z jablečných slupek
 • Sběr předmětů, co nepatří na zahradu
 • Rozlišování jedlých a jedovatých hub
 • Pojmenování barev na obrázku stromu - červená, zelená, žlutá, hnědá