Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Mezinárodní spolupráce > Článek pro Krajské noviny

Článek pro Krajské novinyLidé si mohou rozumět, přestože mluví různými jazyky

Mezi Karlovarskem a švédským Katrineholmem (a jeho nejbližším okolím) se rozvinula v posledních letech nebývale široká spolupráce zasahující nejen různé profesní oblasti a zájmové skupiny, ale i značné množství lidí. Vše začalo roku 2003, kdy došlo k dnes již legendární schůzce v Alžbětiných lázních. Tam si členové Klubu přátel Karlových Varů se svým tehdejším předsedou, PhDr. Stanislavem Burachovičem, pozvali švédského novináře a předsedu Katrineholmského klubu řeči a kultury, pana Holgera Wigertze. Neúnavmou překladatelkou a zároveň spojovacím článkem mezi švédskou a českou stranou se stala PhDr. Jarmila Kocourková, karlovarská občanka, pobývající se svou rodinou také ve švédském Katrineholmu. Slovo dalo slovo a oba kluby se rychle dohodly na budoucí kulturní spolupráci, kterou Holger Wigertz, novinář tělem i duší, okamžitě prezentoval ve švédském deníku Katrineholms Kuriren.

První realizace na sebe nenechala dlouho čekat. Roku 2005 oba kluby uspořádaly v katrineholmské knihovně Ängeln společnou výstavu „Karlovy Vary, město přinášející zdraví“. Do akce se zásluhou tehdejší české velvyslankyně ve Švédsku, paní JUDr. Marie Chatardové, zapojila naplno i Česká ambasáda a České centrum ve Stockholmu. Paní velvyslankyně byla osobně na této akci (i na mnoha dalších) přítomna a na její popud následovala po vernisáži recepce s prezentací jídla a pití z české kuchyně. Na vernisáži vystoupil skvělý Pěvecký dívčí sbor z Pedagogické školy v Karlových Varech pod taktovkou neúnavného pedagoga Jiřího Štrunce (ten v rámci projektu navštívil Katrineholm celkem pětkrát). Další hudební subjekty se prezentovaly v následném, tzv. „Karlovarském kulturním týdnu“, konaném pod záštitou obou klubů a za finančního přispění Magistrátu města Karlovy Vary. Byly to například: žákovský orchestr ze ZUŠ A. Dvořáka, zpěvačka Tereza Kocourková a jazzová kapela Simply jazz pod vedením Jiřího Skoupého, oba posledně jmenovaní ze školy ZŠ a ZUŠ Šmeralova. Právě tato škola zásluhou svého ředitele Břetislava Svobody a svých skvělých učitelů a žáků rozvinula se švédskou školou Tallos doposud nejrozsáhlejší česko-švédskou kulturní spolupráci.

Hned roku 2006 se do Karlových Varů rozjela stovka žáků a učitelů z Katrineholmu, kteří v Karlových Varech od té doby vystoupili na mnoha společných koncertech vynikající úrovně. A od roku 2007 (každým druhým rokem) jezdí samozřejmě české děti ze školy ZŠ a ZUŠ Šmeralova do Katrineholmu. Ať se jedná o pěvecký soubor Zvonek pod vedením Miroslavy Lendělové, nebo žákovský orchestr pod taktovkou Miloše Boka, či vokální sbor V.O.S.K., nebo jazzband pod vedením Milana Krajíce. Úspěch jejich vystoupení je vždy nepopiratelný! Obě jmenované školy dokázaly, že šest let trvání projektu je nejen možné, ale dokonce i oboustranně prospěšné. Tato spolupráce vyvrcholila letos společným katrineholmským koncertem s největší švédskou jazzovou hvězdou, panem Georgem Riedlem, pocházejícím shodou okolností z Karlových Varů. Příběh tohoto slavného muzikanta a skladatele (mj. složil hudbu k filmům o Pipi Dlouhé Punčoše) o opuštění Karlových Varů, kde jeho rodina židovského původu žila několik staletí, z obavy před nástupem nacismu již roku 1938, je dojemný. On sám připustil v úvodní řeči na tomto koncertě, že v poslední době myslí na své rodné město a na své kořeny mnohem více než dřív.

V roce 2006 se výstava „Karlovy Vary, město přinášející zdraví“ přesunula s velkým úspěchem do Stockholmu, do prostor zdejšího Českého centra. V Katrineholmu se konal již druhým rokem „Karlovarský kulturní týden“, tentokrát za účasti tehdejšího karlovarského primátora, Zdeňka Roubínka. V roce 2010 se v Katrineholmu konala velmi oceňovaná výstava Karlovarského klubu přátel fotografie, kteří pod vedením svého předsedy pana Petra Pohanky připravili reprezentativní kolekci padesáti fotografií pod názvem „Karlovarské motivy“. V tomtéž roce proběhla v karlovarské Krajské knihovně úspěšná reciproční výstava švédského novináře Tomase Nilssona s názvem „Katrineholmské motivy“.

Aktivity Katrineholmského klubu řeči a kultury pod vedením současné předsedkyně PhDr. Jarmily Kocourkové pokračují i v mnoha dalších oblastech. Tento rok se například podařilo zahájit kurz „Českých dějin, kultury a jazyka“, jenž se těší u švédských posluchačů značné oblibě.

Třešinkou na dortu této rozsáhlé česko-švédské kulturní výměny je spolupráce mezi českými a švédskými mateřskými školami, která probíhá již šestým rokem. Úspěch tohoto nebývalého projektu můžeme posoudit i podle počtu zúčastněných. V roce 2006 navštívily Katrineholm poprvé čtyři učitelky mateřských škol pod vedením paní Jaroslavy Petlíkové. Spolupráce se tehdy teprve navazovala, kdy některé švédské školky zájem projevily, jiné nikoliv. Ne všechny školky také v projektu vydržely, neboť některým stačila dvouletá účast v projektu k naplnění jejich cílů. S přistoupením ředitelky karlovarských mateřských škol paní Zdeňky Tiché do projektu v roce 2008 nabyla tato spolupráce zřetelnějších obrysů a získala tolik potřebnou strukturu a cíle, které vycházejí z cílů nadnárodní a proevropské vzdělávací politiky států EU, ze vzdělávacího programu EU se zaměřením na mobilitu učitelů, jejich celoživotní vzdělávání a poznávání, znalostní a jazykové učení, podporu vzájemné mezinárodní integrity a pedagogické spolupráce, dále z demokratických hodnot EU, jako jsou úcta k člověku a ke společnému životnímu prostředí, multikulturní vztahy s jinými národy, poznávání kultury a tradic zemí EU, výchova dětí v budoucí aktivní odpovědné občany a účastníky multikulturní Evropy a v neposlední řadě z cílových kompetencí národního programu vzdělávání, ve kterých chceme u dětí předškolního věku v souladu s rodinnou výchovou apelovat na vytvoření základů klíčových kompetencí pro jejich celoživotní vzdělávání, jako jsou kompetence k učení, k řešení problémů, k otevřené komunikaci, kompetence sociální, personální, činnostní a občanské. V současnosti spolupracují tři z karlovarských mateřských škol: drahovická E. Destinové (p.uč. Ivana Bešťáková), Komenského-waldorfská třída v Doubí (p.uč. Dáša Kuncová) a Hornická z Olšových Vrat (p.uč. Zdena Kučerová a Hana Komárková), a tři mateřské školy z Poohří – Kyselka (p.uč. Blanka Zichová a Kateřina Eliášová), Velichov (p.uč. Lydie Kučerová a Irena Zelenková), Šemnice (p.uč. Jana Tůmová). Do spolupráce je zapojena i ZŠ a MŠ speciální K.Vary Stará Role (p.uč. Hana Hronová).

Při našich vzájemných studijních výměnách, které se pravidelně od roku 2008 každým lichým rokem uskutečňují ve švédském Katrineholmu a v sudém roce tady u nás v Karlových Varech, se zaměřujeme zejména na poznávání nových forem a metod pedagogické práce na základě poznávání školského kurikula a výchovně vzdělávacího systému obou zemí EU, na inovaci vzdělávacího procesu a zajištění odborné péče o děti předškolního věku, na problémy multikulturní, jazykové a sociální při začleňování a uplatňování malých cizinců, na integraci a inkluzi ve vzdělávání, na náhradní a institucionální péči o děti předškolního věku, na problematiku životního prostředí, zdravého životního stylu a enviromentální výchovy jako cesty k udržitelnému rozvoji v rámci celé Evropy. V rámci školního vzdělávacího programu, do kterého pedagogové začleňují své celoroční projekty vzájemné česko-švédské spolupráce, učitelky přímo obohacující činnosti dětí bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady, etnikum, jazyk a řeč, směřující k aktivnímu sociálnímu rozvoji dítěte, jeho budoucímu celoživotnímu učení, rozvoji jeho jazykových a komunikačních dovedností, k osvojení si demokratických hodnot člověka. Mezi spřátelenými mateřskými školami probíhá pravidelná komunikace formou elektronické či klasické pošty, vše se dokumentuje a vzniká tak velmi zajímavý písemný i obrazový materiál spolupráce. Obě země také během celého roku prezentují svoje činnosti na webových stránkách mateřských škol, v různých periodikách, při různorodých školních akcích a výstavách, pořádají osvětové akce, získávají pro tuto spolupráci významné partnery (rodina, zřizovatel, KÚ, ČŠI, sponzoři, ZŠ, aj.), pedagogové se snaží o zlepšení své jazykové vybenosti v jazykových kurzech a o využití financování z projektů EU (např. COMENIUS). Vyvrcholením celoroční práce je pak osobní setkávání spřátelených pedagogů, které hostující země vždy velmi pečlivě po všech stránkách připravuje, které je pro všechny obrovskou motivací a zároveň velkým přínosem nových podnětů ze vzájemné spolupráce. Program studijního pobytu vždy obsahuje společnou práci pedagogů na spřátelených mateřských školách, jejich aktivní účast při výchovně vzdělávacích činnostech, návštěvu vybraných školních i školských zařízení v regionu, specializovaných pracovišť s odbornou péčí pro děti, odborné diskuze a prezentace česko-švédské spolupráce nejenom s pedagogickou veřejností, setkávání se zástupci školských odborů a představiteli měst Katrineholmu a K.Varů, poznávání kultury země, jejich národních zvyků a tradic.

A že si lidé mohou rozumět i přesto, že mluví různými jazyky, svědčí výsledky naší česko-švédské spolupráce. Při našem studijním pobytu ve Švédsku v roce 2009 vznikla neuvěřitelně kouzelná pohádka „O šťastných trolech“, kterou napsala naše švédská kolegyně Tine Lindh pod vlivem rozvíjejícího se přátelství s českými učitelkami, zejména ze spolupracující MŠ Pramínek v Kyselce pod vedením p.uč. Blanky Zichové a Kateřiny Eliášové, které svoje děti ve školce průběžně seznamují s životem v cizích zemích a povídají si velmi často o svých kamarádech ve Švédsku. Děti poznávají zvyky jejich přátel a paní učitelky se snaží použít švédské národní tradice i v našich českých podmínkách. V současné době si formou e-mailů, fotografií, filmů z akcí předávají informace o činnostech ve svých školkách. Děti si prohlíží fotografie a filmy s tvářemi dětí z cizí země a poznávají touto formou, že děti jsou vlastně všude stejné. Posílají si také vzájemně dárečky v balíčcích. Chtějí dětem ve Švédku přiblížit naše pohádky a ukázat pohádkové postavy. Díky nim děti ve švédském Sjoholmu znají českého Krtečka i Ferdu mravence. Jejich děti zase znají švédské Trolly a medvídka Bamse, dokáží poděkovat a pozdravit nejenom česky a anglicky, ale i švédsky. Paní učitelky se snaží v běžném rozhovoru hledat ”slovíčka” a motivovat tak děti pro výuku cizích jazyků. Ke spolupráci v letošním roce 2011 přizvaly jednu z maminek dětí MŠ Pramínek paní Funkovou, která je zároveň učitelkou angličtiny u předškolních dětí a kterou tato činnost spolupráce zajímá i profesně. Díky ní mohly při poslední pracovní návštěvě švédského Sjoholmu proniknout hlouběji do školské problematiky ve Švédsku a jiných zájmových oblastí, což bylo pro obě strany velmi obohacující. Švédské děti byly velmi vstřícné, otevřené, komunikativní, přednesly nám i několik říkanek v českém jazyce. Něco takového bylo naprosto neočekávané a dojemné. A tak další návštěvu v MŠ Pramínek v Kyselce očekávají na jaře roku 2012.

A co říci závěrem? Do projektu česko-švédské spolupráce jsme všichni vstupovali s velkým očekáváním něčeho nového, co přinese nové poznatky do naší práce a obohatí nejen nás, ale i naše mateřské školy. Díky naší společné přítelkyni, neúnavné překladatelce, doručovatelce dárečků i zpráv, obětavé spolupracovnici a zakladatelce této aktivity paní Jarmile Kocourkové jsme získali mnoho nových přátel, úžasných zkušeností a další motivaci pro vykonávání naší pedagogické práce na jiné úrovni. Děti a jejich rozzářená očička při předávání nových poznatků, jsou totiž pro nás všechny tou největší odměnou za naši velmi náročnou práci. A proto si můžeme popřát hodně štěstí v našem dalším společném konání při česko-švédské spolupráci.

Jarmila Kocourková, Blanka Zichová a Zdeňka Tichá