Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod >


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KYSELCE - Pramínek
Proběhne 9. 5. 2022

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. za osobní přítomností od 9 hodin do 11 hodin dne 9. 5. 2022
  2. osobním podáními po předchozí domluvě bez přítomnosti dítěte
  3. do datové schránky školy-mkkmeu2,
  4. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil,
  5. poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ.   https://www.zskyselka.cz/ v sekci MŠ -  Dokumenty
  • Přihláška do MŠ - https://www.zskyselka.cz/ v sekci MŠ -  Dokumenty
  • Doložení řádného očkování dítěte - Evidenční list  https://www.zskyselka.cz/ v sekci MŠ -  Dokumenty

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení je součástí Evidenčního listu nebo může být jako samostatná příloha. (razítko a podpis lékaře na evidenčním listu dítěte. Dítě je řádně očkováno dle očkovacího kalendáře)

  • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, poštazašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/

Cizinci:
V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelkou školy) ve lhůtě, kterou ředitelka školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022. Konkrétní termín zápisu pro osoby s vízem je stanoven na 7. 6. 2022.

Opatření proti COVID 19 –v den zápisu se prosím řiďte podle aktuálních hygienických nařízení.

Co nabízíme

-Výchovně vzdělávací činnost pod vedením kvalifikovaných pedagogů

- Využíváme prostor tělocvičny ZŠ a MŠ Kyselka.

- Nabízíme nadstandardní činnosti – práce s keramikou, hru na hudební nástroj, anglický jazyk, jógu, bruslení, návštěvy v solné jeskyni a mnoho dalšího.

- Uplatňujeme individuální přístup a rozvoj jednotlivých stránek osobnosti dítěte.

- Vytváříme přátelské prostředí pro pobyt dětí v MŠ, snažíme se podporovat rodinné prostředí

 

 

Vánoční provoz

Vánoční prázdniny MŠ Kyselka je naposledy otevřena 22.12. 2021 a opět se otevře po prázdninách 3.1. 2022 v pondělí.NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKYTřídní schůzky 2021Akce záříOtevření MŠ KyselkaUzavření MŠ v době letních prázdnin 2021Informujeme vás:Otevření MŠ Kyselka od 26. 4. 2021Jarní hraUzavření MŠ