Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Mimořádná pravidla po znovuotevření MŠ Kyselka od 25. 5. 2020

Mimořádná pravidla po znovuotevření MŠ Kyselka od 25. 5. 2020Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Provoz mateřské školy bude po projednání se zřizovatelem – obec Kyselka zkrácen od 6 hodin do 16 hodin. Následně bude v mateřské škole probíhat desinfekce prostor.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy, příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:
Do venkovních prostor mateřské školy vstupují zákonní zástupci dítěte nebo pověřená osoba pouze s rouškou. Osoby jsou povinny dodržovat 2m odstupy, neshlukovat se před budovou mateřské školy, na školní zahradě, před pozemkem školy.

Předávání dětí

Při příchodu do mateřské školy, si po zazvonění na zvonek, učitelky přeberou dítě od rodičů u vstupních dveří. Rodič sejme z úst svého dítěte roušku, kterou odnáší s sebou. Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění.

V průběhu dne bude dětem měřena tělesná teplota.

Vyzvedávání dětí proběhne stejně jako ráno – u vstupních dveří budovy, nebo na zahradě MŠ.

Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy mateřské školy.

Čestné prohlášení
Zákonní zástupci předají 25. 5. vyplněné Čestné prohlášení, bez něho nebudou děti do MŠ vpuštěny. Prohlášení je v dokumentech školy, na facebookové skupině mateřské školy ke stažení, nebo k vyzvednutí v MŠ po předchozí domluvě.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nařízení MŠMT:  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Pokud dítě v průběhu dne vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je dítě umístěno v samostatné místnosti a kontaktuje zákonné zástupce s nutností okamžitého vyzvednutí dítěte.

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. b) při protinádorové léčbě,
  3. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Žádáme rodiče o zvážení rodinné situace viz. rizikové faktory. Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Školní stravování - v běžné podobě.

Je zakázáno nosit jakékoliv svačiny a pití z domova.

 Pro pobyt venku se využívá areál MŠ a po dohodě se zřizovatelem smí děti s dozorem opustit areál školky pro pobyt v lese. Z tohoto důvodu musí mít každé dítě v MŠ každý den jednu podepsanou, čistou roušku umístěnou v igelitovém sáčku v šatně.

Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.
Jelikož jsme ve stavu mimořádných bezpečnostních opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ, pokud nejste pracující a jste doma na rodičovském příspěvku, mateřské dovelené, pracovní neschopnosti apod.

 Do odvolání  -je zakázáno nosit hračky z domova.

Nárok na ošetřovné zaniká dnem otevření MŠ, tedy 25.5.