Žákovská knížka
Drobečková navigace

Úvod > > Vzdělávání

Vzdělávání

Služby

Mateřská škola má dostatečné velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu atd. dle příslušného předpisu) a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu.V roce 2010 došlo k opravě koupelny v přízemí.

Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení; jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi.

Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Tyto prostory jsou nově upraveny. 


Charakteristika vzdělávacího programu

Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý význam, neboť poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalá a že rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimorodinném prostředí, se v jeho životě – třeba i daleko později – zhodnotí a najdou své uplatnění.

Našim úkolem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

Nabízíme vhodné vzdělávací prostředí, pro děti vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

Respektujeme individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Využíváme odpovídající metody a formy práce, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, dětem je poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány.

Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázené a vyvážené, didakticky zacílené činnosti, které jsou učitelkami přímo nebo nepřímo motivované, které jsou dětem nabízené a v kterých je zastoupeno spontánní a záměrné učení.

Našim hlavním cílem je naučit děti vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí.

Při své práci sledujeme tyto rámcové cíle:

  1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  2. osvojení základů hodnost, na nichž je založena naše společnost
  3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Ve své práci usilujeme o  vytváření  klíčových kompetencí - souborů předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou klíčové tyto kompetence:

  1. kompetence k učení
  2. kompetence k řešení problémů
  3. kompetence komunikativní
  4. kompetence sociální a personální
  5. kompetence činností a občanské

Celé Česko čte dětem

Dětem, kterým doma nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:

Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Proto jsme požádali rodiče a prarodiče dětí, kteří navštěvují nebo navštěvovali o MŠ Kyselka o spolupráci při čtení dětem ve školce. Očekáváme kvalitní a neustálou spolupráci ze strany rodičů a prarodičů, též starších sourozenců i jiných občanů obce. Doufáme v pozitivní ohlasy ze strany dětí při čtení v MŠ, i kladnou odezvu z domova dětí.

Dne 27. září 2018 přišla první babička, která dětem přečetla pro děti vhodnou knížku s názorným ponaučením. Malý krteček se odmítal umývat, čistit si zoubky a uklízet si po sobě. Po nějaké době ho začaly bolet zoubky, měl teplotu a začal stonat. Až medicína mu pomohla od nemoci. Tak se krteček ponaučil, že umývat se je potřeba. Dětem se pohádka moc líbila a přítomnost babičky vřele přivítali. 

Najdete také na

http://celeceskoctedetem.cz/vase-akce/vase_akce520?fbclid=IwAR2a6zLtUtH3gmqN-0pyUCqSl5jcqQQ-9vydxXCdOX6f-XNNFtXkmYtldWk

https://celeceskoctedetem.cz/vase-akce/vase_akce523?fbclid=IwAR25h80dhBHh5DzJN9AY1JI5nESl81cmMGLIg-BLUVar22Cx0hEE3quzgMw